BDT@ENERGYCONCEPT.SK   |   TEL:  00421 905 525044,   00421 905 797 509
meranie vzduchovej priepustnosti budov
Úvod >> BlowerDoor test

BlowerDoor test

Vzduchotesnosť, hodnotenú ako vzduchovú priepustnosť obálky budovy, meriame zariadením BlowerDoor podľa normy STN EN 13829.
BlowerDoor test (BDT), meranie vzduchovej priepustnosti budov alebo jej jednotlivých častí, lokalizuje vzduchopriepustné miesta v obalovej konštrukcii, ktoré zhoršujú kvalitu stavby a vnútornú klímu v budove, a umožní ich úspešné odstránenie.

Určenie vzduchovej priepustnosti budovy a overenie BlowerDoor testom je nevyhnutným predpokladom pre stanovenie tepelnej straty a potreby tepla na vykurovanie, teda energetickej náročnosti budovy.

 

 

 

 

 

Ak budova nie je vzduchotesná, teplo uniká všetkými netesnosťami v obvodovom plášti, čo znamená plytvanie čoraz drahšou energiou. Dokonca, aj keď sa zdá, že obvodový plášť je takmer dokonale vyhotovený, ešte stále sa v ňom nachádzajú netesnosti, voľným okom neviditeľné. Veľmi dôležité je taktiež zamedziť prieniku a kondenzácii vodných pár vo vnútri konštrukcie. Kvalitne navrhnuté drevostavby napríklad vylučujú kondenzáciu vodnej pary v konštrukcii ako rizikový faktor, ktorý ohrozuje ich trvanie.

Vzduchovú priepustnosť obvodového plášťa budovy overujeme stanovením celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa v zmysle normy STN EN 13829. Pri prirozenom vetraní budovy sa požaduje hodnota n50 = 4,5/h, to znamená, že sa celkový objem testovaného priestoru vymení 4,5 krát za hodinu.
V budovách s núteným vetraním je to najviac n50 = 1,5/h, pri nútenom vetraní so spätným získavaním tepla rekuperáciou najviac 1,0/h a v budovách se zvlášt nízkou potrebou tepla na vykurovanie najviac 0,6/h.

PRIEBEH MERANIA BDT

Do určeného dverného otvoru sa osadí kompletné testovacie zariadenie s napojením na digitálny prístroj a notebook so softvérom TECTITE, nasleduje kontrola pripravenosti stavby. Objekt treba na meranie pripraviť, viac informácií nájdete TU

Testovanie vzduchotesnosti pozostáva z dvoch krokov
V prvom kroku sa za pomoci ventilátora vytvára podtlak. Zariadenie pomocou regulácie otáčok ventilátora zaznamenáva rýchlosť a objemový prietok vzduchu prostredníctvom snímača. Hodnoty sa priebežne zaznamenávajú, po ukončení merania vyhodnotia. Na základe nameraných hodnôt stanovíme stupeň vzduchotesnosti objektu. Pri vytváraní podtlaku sme schopní určiť netesné miesta čiastočne hmatom, pomocou jemnej tkaniny, použitím dymovej tyčinky a potom presným zmeraním meracím zariadením – anemometrom v poškodenom mieste obalovej konštrukcie. Z miest, ktoré nevyhovujú požadovaným kritériám, zhotovíme fotografickú dokumentáciu pre následné odstránenie týchto nedostatkov.

V druhom kroku testovania vytvárame v objekte pretlak. Zariadenie pomocou regulácie otáčok ventilátora zaznamenáva príslušné hodnoty v rovnakom postupe ako pri vytváraní podtlaku, s tým rozdielom, že budovu “nafukuje”. Namerané hodnoty po skončení testovania vyhodnotíme a určíme stupeň vzduchotesnosti pri pretlaku. Pre tento spôsob merania sa na určenie poškodených a netesných miest v obalovej konštrukcii používa generátor na výrobu hmly. Výsledná hodnota vzduchotesnosti je priemerom oboch meraní.

Niektoré nedostatky je možné odstrániť počas testovania, iné je možné odstrániť na základe vystaveného odborného posudku. Meranie opakujeme, až kým nie sú dosiahnuté požadované výsledky.

Odborný posudok
Po skončení merania pripravíme záverečný odborný posudok, kde sú zobrazené namerané výsledky v porovnaní s normovými hodnotami, alebo s požiadavkami objednávateľa. Odborný posudok obsahuje taktiež lokalizáciu a fotodokumentáciu netesných miest testovaného objektu.

Kontaktujte nás