BDT@ENERGYCONCEPT.SK   |   TEL:  00421 905 525044,   00421 905 797 509
meranie vzduchovej priepustnosti budov
Úvod >> Aký vplyv má výsledok BDT na spotrebu tepla

Aký vplyv má výsledok BDT na spotrebu tepla

Dostatočnou hrúbkou izolácie energetickej obálky budovy a kvalitnými výplňami otvorov budovy je tepelná strata prechodom tepla znížená na projektovanú hodnotu. Významný vplyv na celkovú hodnotu tepelnej straty má potom vetranie a infiltrácia netesnosťami.

Zníženie tepelnej straty vetraním súčasne s dodržaním požadovanej hygienickej výmeny vzduchu zabezpečuje systém riadeného vetrania s rekuperáciou, teda spätným získavaním tepla z odchádzajúceho vzduchu. Výmena vzduchu infiltráciou je spôsobená tlakovými rozdielmi a rýchlosťou vetra. Súčasťou celkovej koncepcie pasívnych a nízkoenergetických budov je teda dodržanie projektovanej hodnoty vzduchotesnosti, resp. vzduchovej priepustnosti budovy.

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY NA VYKUROVANIE OVPLYVŇUJE NAJMÄ TEPELNÁ STRATA BUDOVY, KTORÚ TVORÍ:

  • tepelná strata prechodom tepla (W)
  • tepelná strata vetraním a infiltráciou (W)

Celková projektovaná tepelná strata vykurovaného priestoru (i) sa vypočíta ako súčet tepelnej straty prechodom a tepelnej straty vetraním podľa STN EN 12 831 :

Φi = ΦT,i + ΦV,i                                         (W)

Tepelná strata vetraním má teda pri nízkej tepelnej strate prechodom, s ktorou koncept pasívneho domu počíta, rozhodujúci vplyv na celkovú tepelnú stratu ako i potrebu tepla na vykurovanie, čo v konečnom dôsledku je jedným z kritérií pre posúdenie celkovej efektívnosti prevádzky budovy. Tepelnú stratu vetraním možno vypočítať na základe vzťahu :

ΦV,i = HV,i ( θint,i – θe )                     (W)

HV,i  – merná tepelná strata vetraním (W/K)
θint,i  – vnútorná výpočtová teplota vykurovaného priestoru (°C )
θe     – vonkajšia výpočtová teplota        (°C )

Kontaktujte nás